algemene voorwaarden

ARTIKEL 1- HOOFDSTUKKEN

ARTIKEL - 1.HOOFDSTUKKEN
ARTIKEL - 2.DEFINITIES
ARTIKEL - 3.IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
ARTIKEL - 4.TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL - 5. TOTSTANDKOMING VAN KOOPOVEREENKOMST
ARTIKEL - 6.PRIJZEN
ARTIKEL - 7. BETALING
ARTIKEL - 8. LEVERTIJD
ARTIKEL - 9. VERZENDING EN VERZENDKOSTEN
ARTIKEL - 10. HERROEPINGSRECHT
ARTIKEL -11. GESCHILLEN
ARTIKEL - 12. BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN
ARTIKEL - 13. OVERMACHT
ARTIKEL - 14. GARANTIE
ARTIKEL - 15. AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL - 16. OVERIGE BEPALINGEN


ARTIKEL 2 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer dit kan zowel een particulier als bedrijf zijn;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan de klant aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht,
op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;


ARTIKEL 3 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Koivijvershop.nl

Bedrijfsnaam Van Tiel Tuinen
Adres Muntmeester 471 5406 BJ Uden (geen winkel).  
Telefoonnummer:06-30335455
E-mailadres:Rob@vantieltuinen.nl of info@koivijvershop.nl
Website www.vantieltuinen.nl
KvK-nummer:17193327 kvk Eindhoven
BTW-nummer:NL150597940B01


ARTIKEL 4 -TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand,
gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument op www.koivijvershop.nl.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument,
op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument,
langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn,
is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds,
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is dit geldt alleen op www.koivijvershop.nl en haar producten.


ARTIKEL – 5. TOTSTANDKOMING VAN KOOPOVEREENKOMST
Een koopovereenkomst komt tot stand tijdens het plaatsen van een bestelling.
Deze bevestigt u tijdens de bestelprocedure in het afreken menu of een bestelling via e-mail.
U gaat hier ook akkoord met deze algemene voorwaarden.


ARTIKEL - 6. PRIJZEN
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en Exclusief verzendkosten.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
Indien het in het gevolg van prijs wijzigingen zijn van wettelijke regelingen of bepalingen heeft de consument de bevoegdheid,
de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


ARTIKEL - 7. BETALING
Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de besteldatum.
Indien wij uw betaling niet binnen 14 dagen hebben ontvangen, dan is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs.
U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.
Bestellingen met betaling via Ideal multisafepay
Bij betalingen met I-deal ontvangt u van ons een bevestiging. Bestellingen via I-deal worden pas in behandeling genomen,
op het moment dat het bedrag daadwerkelijk op onze rekening is bijgeschreven. (dit i.v.m. fraude)


ARTIKEL - 8. LEVERTIJD
De bestelde artikelen worden zo snel mogelijk verzonden,wij hanteren binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden.

Indien een product niet op voorraad is wordt het product toch binnen 7 dagen verzonden.U krijgt altijd een email van de bevestiging van bestelling en verwachte levertijd en wanneer uw bestelling is verzonden met track en trace nummer. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Koivijvershop.nl zich te aller tijden het recht om naar keuze van de klant,

crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dienen wij dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Ongeacht het hiervoor bepaalde houden wij ons in ieder geval het recht voor van een na leveringstermijn van veertien werkdagen,
gedurende welke de bieder de levering alsnog dient te accepteren.

Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.
Mocht hetgeen overeengekomen is door welke omstandigheid niet haalbaar zijn,
dan heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd aan te vragen.


ARTIKEL - 9. VERZENDING EN VERZENDKOSTEN
Verzendkosten zijn 6,75 euro bij bestellingen onder de 50 euro boven de 50 euro gratis verzending.
Afwijkende Verzendkosten grote en/of zware producten
De prijs bij grote en/of zware producten zijn inclusief bezorgkosten. Hiervoor gelden geen afwijkende bezorgkosten.
Indien dit wel is, moet dit vermeld staan bij de productomschrijving en een verwijzing naar dit deel van de algemene voorwaarden.
De wederpartij ontvangt van Koivijvershop.nl een vrijblijvende prijsopgave van de bezorgkosten via email
Verzendingen geschieden steeds voor risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons.
Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.
Koivijvershop.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.


ARTIKEL - 10. HERROEPINGSRECHT
De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen zonder opgaaf van reden.
Dit geldt niet voor producten welke gebruikt zijn, tijdschriften, voeding, testsets en op maat gebouwde producten.
De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd te worden.
De verzendkosten komen voor rekening van de koper.
Koivijvershop.nl; betaald binnen een periode van 30 dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen of het annuleren van de bestelling,
het betaalde bedrag terug aan de koper.


ARTIKEL -11. GESCHILLEN
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
De bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.


ARTIKEL – 12. BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN
Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken,
is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.
Indien Koivijvershop.nl na uitblijven van een betaling van een bestelling welke bezorgd is een incassobureau inschakelt,
zullen alle gemaakte kosten verhaald worden op de wederpartij


ARTIKEL - 13. OVERMACHT
Indien Koivijvershop.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een,
schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
Onder overmacht van Koivijvershop.nl, wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen,
in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties.
Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.


ARTIKEL -14. GARANTIE
Met betrekking tot producten van derden is Koivijvershop.nl tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of,
welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Koivijvershop.nl liggen, komt de garantie te vervallen.
De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of
doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd,
dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
Koivijvershop.nl is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.


ARTIKEL - 15. AANSPRAKELIJKHEID
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Koivijvershop.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard,
zal Koivijvershop.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Koivijvershop.nl.
De klant vrijwaart Koivijvershop.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
De aansprakelijkheid van Koivijvershop.nl blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag,
dat Koivijvershop.nl de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen,
die door Koivijvershop.nl l ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


ARTIKEL - 16. OVERIGE BEPALINGEN
In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen,
zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Koivijvershop.nl.